top of page

55 miljoen euro uit Vlaams herstelplan voor landbouw waarvan 10 mio voor 'Hergebruik Restwater'.

Bijgewerkt op: 6 sep. 2021

Vlaamse Veerkracht’, dat is het Vlaamse investeringsplan voor de komende jaren om de coronapandemie economisch en maatschappelijk te boven te komen.

Het totale budget aan investeringsplannen bedraagt 4,3 miljard euro, waarvan 2,25 miljard euro uit het Europese herstelfonds komen. Het Vlaamse herstelplan is geclusterd rond 7 speerpunten. Landbouw wordt op zich niet genoemd, maar valt als sector wel onder verschillende speerpunten (in ieder geval de eerste 3):

 • Economie en samenleving verduurzamen: klimaat, duurzaamheid en innovatie

 • Vlaanderen digitaal transformeren: maximaal digitaal

 • De coronacrisis beheren en Brexit: uit de coronacrisis en door de Brexit

 • Investeren in infrastructuur: de Vlaamse Regering investeert in infrastructuur en grote mobiliteitswerken

 • Investeren in mensen en talenten: levenslang leren en digitaliseringen stimuleren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

 • Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken: extra middelen voor zorg en welzijn

 • Onze overheid efficiënter maken

Concrete maatregelen voor de landbouw Op 16 juli 2021 heeft de Vlaamse regering de volgende maatregelen uit het plan Vlaamse Veerkracht met bijhorend budget bekrachtigd, die specifiek van toepassing zijn op de landbouwsector:

 1. 1,99 miljoen euro subsidie samenwerkingsverband ‘Praktijkcentra Plant’ voor project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’. Dit project zet in op onderzoek en innovatie aangaande productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Daarnaast is het ook gericht op innovatie-gedreven waterefficiëntie in de land- en tuinbouw enerzijds en op een aanpassing van de teelkeuze en/of teeltplan van de landbouwers anderzijds.

 2. 4 miljoen euro voor projectoproepen land- en tuinbouwsector rond samenwerking met betrekking tot ondernemerschap, digitalisering en kennisdeling. Doel is om samenwerkingen tussen bedrijven en onderzoekscentra te creëren die leiden tot oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen.

 3. 6 miljoen euro als subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Deze subsidieregel is vooral bedoeld om landbouwers tijdens de transitieperiode (jaar 2022) naar het nieuwe GLB te ondersteunen bij nieuwe investeringen in milieu, klimaat en biodiversiteit.

 4. 925.000 euro voor de maatregel 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan'

 5. 10 miljoen euro voor het bestedingskader middelen projectoproep 'Hergebruik Restwater': Deze oproep speelt in op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

 6. 4 miljoen euro voor het bestedingskader middelen projectoproep ‘Realisatie Eiwitstrategie’: voor samenwerkingsprojecten om het eiwitaanbod in Vlaanderen te verduurzamen (onder andere water- en klimaatvriendelijker maken) en te verbreden.

 7. 2 miljoen euro als subsidie voor ILVO voor het project ‘FutureAdapt: ‘Future proof’ gewassen voor de Vlaamse landbouwer’: Dit project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting door middel van plantenveredeling.

 8. 1,5 miljoen euro voor het Protocol asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector (voor de inzameling, afvoer en verwerking van gedemonteerde asbestcement daken bij landbouwers)

 9. 25 miljoen euro voor het ontsnipperen van het Vlaamse landschap: Het project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur. Het draagt zo bij tot het herstel van ecosystemen en tot de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen

Tot slot heeft de Vlaamse regering ook het besluit goedgekeurd om subsidiëring van investeringen en aankopen die voor bijkomende of betere natte natuur zorgen, te optimaliseren in het kader van de ‘Blue Deal’. De ‘Blue Deal’ moet Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van vandaag en morgen.


Bron: Agroberichten Buitenland


18 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page